Aydınlatma Formu

Aydınlatma Formumuzu Lütfen İnceleyiniz

KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI VE İŞLENMESİ HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ
Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla Erke Grup Eğitim Yayın Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından hazırlanmış olup; şirket olarak personel, öğrenci, veli ve personel, öğrenci ve veli adayları olarak sizlerin kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili kanunun 10. maddesinin gereği olmak üzere kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
Bu metinle 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” madde 10’dan doğan sizleri kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuku dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ‘nda yapılan tanımlamalara göre:
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Yalnızca ad, soyad, doğum tarihi ve doğum yeri gibi kişinin kesin teşhisini sağlayan bilgiler değil, kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler de kişisel veridir. Bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması, mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle, o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesini ifade eder. Bu durum, kişinin fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini ifade eden somut bir içerik taşıması veya kimlik, vergi, sigorta numarası gibi herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm halleri kapsar.
İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;
Kişisel verilerin işlenmesi: kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.
Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olanlardır. Gerçek kişiler, kamu kurumları, şirketler, dernekler veya vakıflar gibi tüzel kişiler veri sorumlusu olabilir.
Veri işleyen: Veri sorumlusu adına kişisel verileri kendisine verilen talimatlar çerçevesinde işleyen gerçek veya tüzel kişilerdir. Herhangi bir gerçek veya tüzel kişi aynı zamanda hem veri sorumlusu hem de veri işleyen olabilir.
Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rızanız veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerinizin işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK K. m.5’e göre, kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.  Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK m.6’ya göre, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Kural olarak özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.
Ancak, yukarıda belirtilen sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.
Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen 6698 KVK K.nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde ve aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir:

Kişisel verileriniz;
Şirketimiz ve şirketimiz. ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; şirketin eğitim öğretim faaliyet ve süreçlerinin ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
Şirketin akreditasyon ve değerlendirme çalışmaları,
Şirketin iş sağlığı ve güvenliğini sağlama ve geliştirmeye ilişkin yükümlülükleri kapsamında;
– Acil durum listelerinin oluşturulması ve acil durum operasyonlarının yürütülmesi, Acil durum analiz raporlarının oluşturulması, iş kazası muayenelerinin gerçekleştirilebilmesi, İşe giriş muayenesinin yapılması, İşyeri hekiminden sağlık raporu elde edilmesine bağlı süreçlerin yürütülmesi, Rıza vermeniz halinde, tespit edilen sağlık durumunuza göre pozisyon değişikliklerinin yapılması ve bu yolla sağlığınız için uygun olan iş pozisyonlarının sizlere sağlanması.
insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini kapsamında;
Şirketimiz ile akdettiğiniz sözleşmede yer alan amaçlar doğrultusunda, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, şirketimiz ile iş ilişkinizin sona ermesi akabinde, tercihinize bağlı olarak dolduracağınız çıkış mülakat formları vasıtasıyla insan kaynakları süreçlerimizin iyileştirilmesi, Özlük dosyanızın oluşturulması, Hastalık raporlarının nedenlerinin toplanması, Rıza vermeniz halinde, etkinlik yönetimi, kurum içi eğitim, tanıtım ve kurumsal iletişim çalışmaları amacıyla fotoğraf ve görüntülerinizin işlenmesine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, şirketimizin sair mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesinin temini kapsamında, kamu kurumlarına bildirim yapılması amacıyla özelliklerinize göre gruplandırmaların yapılması; Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi. İnsan kaynakları politikalarının oluşturulması, performans ölçümlerinin yapılması, özel gün kutlaması, duyuruların yapılması, sözleşmeye veya kanuna aykırılıkların tespit edilmesi ve ilgili makamlara bildirilmesi, sizden gelecek soru, şikâyet ve taleplerin cevaplanması,

Şirketimizin eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinin temini kapsamında;
-Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması. Kayıt süresince toplanması gereken belgelerin dosyalanması, düzenlenmesi, Kayıt gereği yapılan sözleşmenin gereğinin yerine getirilmesi, Öğrencinin kurum içi süreçleri adına gerekli bilgilerin kaydedilmesi, ihtiyaç duyulduğu hallerde, çeşitli eğitim- öğretim süreçlerinde kullanılması ve diğer ilgili taraflar ile paylaşılması, Öğrencinin, kişisel, fiziksel, psikolojik ve akademik olarak gelişim sürecinin takip edilmesi, değerlendirilmesi, raporlanması, Öğrencilerin okula ve diğer birimlere uyum sürecinin izlenmesi, takip edilmesi, Öğrencinin kurum içerisindeki disiplin sürecine uyum sağlaması, sürecin takibi, Öğrenciler hakkında yapılan veli toplantı kayıtları, durum takibatının yapılması, Öğrencilerin değerlendirilmesine yönelik, sınavların hazırlanması, akademik ve sosyal gelişim süreçlerinin izlenmesi, takip edilmesi, başarılarının ölçülmesi, Öğrencinin okul kütüphanesinden yararlanmak istemesi halinde kayıt oluşturulması, okul kütüphanesinde yer alan kitapların kaydı, geç teslim kayıplara ilişkin önlem almak, Burs uygulamasından yararlanan öğrencilerin ders notları, gelişim ve finansal durumlarının değerlendirilmesi amacıyla, öğrencilerin yararına yürütülen kulüp ve etkinliklerin, organizasyonların, toplum hizmetlerinin, ulusal ve uluslararası projelerin, gezilerin, sanatsal faaliyetlerin organize edilmesi, kayıt altına alınması, Eğitim öğretim ile ilgili örnek uygulamaları içeren ve kamu ile paylaşılmasında fayda görülen okul içi ve dışı tüm etkinliklere yönelik, sosyal medya hesaplarında, internet sayfasında, e bültende ve projelerin gerçekleştirildiği kurumlarla paylaşılması, video ve fotoğraf kayıtlarının kullanılması, Okulun anlaşmalı olduğu servis hizmetinin verilmesi ile ilgili gerekli kayıtların oluşturulması, ilgili yerlere bilgilerin aktarılması, Sağlık dosyasının oluşturulması ve takibi, muayene gerçekleştirilebilmesi, acil tıbbi müdahaleler, gerekli olduğu takdirde diğer birimler ile paylaşılması, Şirketimizin kalite, bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının ve standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetimi amacıyla. Ödemeler ile ilgili olarak bilgilerin kayıt altına alınması ve takip edilmesi, E-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi. Üst yönetime yapılacak raporlama ve analizlerin hazırlanması amacıyla. İşyerinde gizlilik ve güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin kaydedilmesi. Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (vergi mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı, borçlar hukuku mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar). Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi. Kanunda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
ve benzeri uygulamalar kişisel verilerin işlenmesi örnekleridir.
Kişisel verileriniz, işbu işleme amaçlarının tamamen ortadan kalkması halinde re’sen yahut talebiniz doğrultusunda silinecek veya yok edilecektir. Kişisel verilerin işlenme süresi her halde ilgili mevzuatta öngörülen azami sürelerden az olmayacaktır.

3.Kişisel Verilerin Aktarılması:
Kanunun 8 inci maddesi ile kişisel verilerin, üçüncü kişilere aktarılması düzenlenmektedir. Kanunun 3 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) bendinde tanımlanan genel nitelikteki kişisel veriler ile 6 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrasında sayılan özel nitelikli (hassas) kişisel veriler bu madde kapsamında aktarılabilecek verilerdir. Kanunun 9 uncu madde başlığı “kişisel verilerin yurtdışına aktarılması” olarak düzenlendiğinden 8 inci maddede belirtilen üçüncü kişiler yurtiçindeki kişiler olarak, yapılacak aktarım ise yurtiçinde gerçekleşecek veri aktarımı olarak anlaşılmalıdır.
Maddenin (1) numaralı fıkrasında, kural olarak kişisel verilerin ilgilinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarılamayacağı düzenlenmiştir.
Maddenin (2) numaralı fıkrasında, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin aktarılabileceği durumlar düzenlenmiştir. Buna göre;
Kanunun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında sayılan işleme şartlarından en az birinin bulunması,
Yeterli önlemler alınmak kaydıyla Kanunun 6 ncı maddesinin (3) numaralı fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması;
Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda öngörülmesi,
Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler bakımından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi hâlinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin aktarılması mümkündür.
İşlenen Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir:
Şirketimize aktarmış olduğunuz yahut şirketimiz tarafından edinilen kişisel verileriniz açık rızanız ile ya da kanuni istisnalar ve zorunluluklar çerçevesinde; Ödemeler ve diğer finansal işlemler ile alakalı olarak anlaşmalı bankalarla, Sınav, yarışma, konferans, seminer, sempozyum, anma töreni, ödül töreni, gezi, turnuva, gibi organizasyonların gerçekleştirilebilmesi adına; gerçekleştiren kurum ve kuruluşlara, Öğrencinin psikolojik ve fizyolojik durumuna tabii olarak gerekli görüldüğü takdirde, okulda veya okul dışında görevli doktor, gıda mühendisi, uzman ile paylaşmak, Okul içinde veya dışında gerçekleşecek olan etkinliklere okulun sosyal medya hesaplarında, internet sitesinde, panolarda, e bültende yer vermek Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketleriyle, hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla, Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla, Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla, şirketimiz adına veri işleyen (IT desteği veren, trafik/müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme ve segmentasyon desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren) firmalarla, Şirketimizin kullandığı bilişim teknolojileri gereği başta AB ülkeleri olmak üzere yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile bulut bilişim kullanılan durumlarda bulut bilişim hizmetini veren firmalarla, İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarıyla, bağımsız denetim firmalarıyla, gümrük firmalarıyla, mali müşavir/muhasebe firmalarıyla, hukuk bürolarıyla, Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanının işlerliği açısından ilgili tedarikçilerle, Gerektiği durumlarda teslimat yapılabilmesi amacıyla kargo firmalarıyla, Çalışan hakkında referans talep eden kurum ve şirketler ile yurt içinde KVKK madde 8’e uygun olarak şirketin Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı müdürlükleri, Maliye Bakanlığı, Emniyet Müdürlükleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilikleri nezdindeki ticari, mali, hukuki ve idari yükümlülüklerini ve faaliyetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi, şirket içi operasyonlarını yürütebilmesi, şirket içerisinde yer alan kurumlar arasındaki koordinasyonun ve iş gelişiminin/akışının sağlanabilmesi, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve / veya sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, reklam-tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, ticari ve idari faaliyetlere ilişkin stratejilerin tasarlanması veya idari tedbir/kararların alınması amacıyla şirket yöneticilerine ve çalışanlarına, faaliyetlerini sürdürebilmesi ve bazen de hak kaybının önlenmesi için gereken hallerde ve meşru menfaatinin söz konusu olduğu hallerde kadrolu olan yahut sözleşme ile hizmet alınan 3. şahıs hukukçulara, turizm şirketlerine, ulaşım şirketlerine, otellere, bankacılara, denetim şirketlerine, müfettişlere, sağlık görevlilerine, teknik destek sağlayıcılarıyla ve ilgili kamu kurumlarının hukuki yetkisi dâhilindeki talepleri kapsamında sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirler alınmak kaydıyla aktarılabilmektedir.
Bu bağlamda personel alımı, öğretmen atamaları, öğretmenlerin ve diğer çalışanların bazı kişisel verilerinin yasal zorunluluklar çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili müdürlüklerine aktarılması, yine yasal zorunluluk çerçevesinde ilgili Emniyet Müdürlüklerine kimlik bildirimleri yapılırken çalışanların kimlik bildirimi formundaki kişisel verilerinin ilgili Emniyet Müdürlüklerine aktarılması, kamu ve özel sektör tarafından yürütülen denetimlerde değerlendirmeye sunulması için talep eden kuruluşa aktarılması, iş kazası olması halinde yasal zorunluluk çerçevesinde ilgili kuruluşlara bildirimde bulunulması, işe alım süreçlerinde yasal zorunluluk çerçevesinde SGK bildirimlerinin yapılması için işe alınan personelin bazı kişisel verilerinin SGK ve ilgili kuruluşlara aktarılması, yasaya uygun olarak işlenmiş kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarılması/yedeklenmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri çerçevesinde eğitimi veren kuruluşa eğitim katılımcılarının kimlik bilgilerinin aktarılması, işyerinin güvenliğinin sağlanması ve kalite standartlarının arttırılması için alınan görüntü ve ses kayıtlarının, insan kaynakları politikalarının oluşturulması için alınan çalışan verilerinin yasal zorunluluk gereği ilgili kamu kurumlarına bildirilmesi, sizden gelecek soru, şikayet ve taleplerin cevaplanması ve benzeri uygulamalar kişisel verilerin aktarılması örnekleridir.
Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından kaynaklanan ve üçüncü kişinin sorumluluğunda meydana gelen ihlallerden şirketimiz sorumlu değildir.

4-Kişisel Verilerinizi Toplamanın Hukuksal Amaç ve Yöntemi:
Kişisel verileriniz açık rızanızın bulunduğu hallerde yahut şirketin yasal ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, ticari ve idari faaliyetleri, iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sürdürebilmesi, yasal yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile ve muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi ve kayıt formları, anketler, iş başvuru formları, bildirim formları, sosyal medya uygulamaları, elden veya posta yoluyla iletilen dilekçeler, ödeme işlemleri, internet sitesi, iş sözleşmeleri, işe giriş evrakları ve elektronik posta adresleri, güvenlik kamera görüntüleri ve kalite standartlarını arttırmak amacıyla kayda alınan telefon görüşmeleri gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda edinilebilmektedir.

5-KVKK madde 11 uyarınca İlgili Kişinin Hakları Nelerdir ve Ne Şekilde Kullanılır:

KVKK madde 11 uyarınca, dilediğiniz zaman şirketimize başvurarak kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki hususları talep etme hakkına sahipsiniz:
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
b) Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etmek,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,
f) Kişisel verileriniz yasal düzenlemelere uygun olarak işlenmiş olsa bile bunların işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemek,
g) Talebinizce düzeltilen ya da silinen/yok edilen kişisel verilerinizle ilgili yapılan düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, eğer aktarılmış ise bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
i) Kişisel verilerinizin yasaya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.
KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için web sitemizdeki başvuru formunu eksiksiz doldurup ıslak imzalı bir nüshasını “İnönü Mah. 1748. Cad. No: 15 Batıkent/Yenimahalle ANKARA” adresinde bulunan Erke Grup Eğitim Yayın Hizmetleri Sanayi Ticaret Limitedşirketinin merkezine şahsen veya noter kanalı ile iletmeniz gerekmektedir.
Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda ; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
Şirketimiz talebinizi, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebinizin kabul edilmesi halinde gereği yerine getirilir. Ancak başvurunuz, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu reddedilirse, ret gerekçesi ile birlikte tarafınıza yazılı yahut elektronik ortamda bildirilir. Veri sorumlusuna başvuru ve kurula şikâyet haklarınızla ilgili olarak detaylı bilgi KVKK madde 13 ve devamı maddelerinde yer almaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ya da güncelleme taleplerinizi de yukarıda belirtilen şekilde şirketimize iletebilirsiniz.
Söz konusu taleplerinizi aşağıda sayılan yöntemlerden herhangi biri ile ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ‘de anılan başvuru usulüne uygun dilekçenizi,
Şirketimizin info@turkiyeustunzekalilarokulu.com e posta adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine güvenli elektronik imza ile imzalayarak,
Tarafınızdan veya Okulunuz aracılığıyla K12 Sistemine kaydedilen size ait eposta adresini kullanmak suretiyle,
Aşağıdaki başvuru formunu suretiyle,
Altay Mah. 2667. Cad. No: 4/B Eryaman/Etimesgut ANKARA adresine şahsen ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.
ÖZEL TÜZYEKSAV LİDERLER OKULLARI