Okul Aile Birliği

Okul Aile Birliği

 

Okul Aile birliğinin amacı;  aile ve okul arasındaki ilişkileri güçlendirmek, işbirliğini sağlamak, öğrencilerin daha başarılı  ve mutlu olmaları için   ortaklaşa  önlemler  almaktır.

TÜZYEKSAV  Liderler Okullarında her yıl eğitim öğretim yılı başında ;

9/2/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği kapsamında,  öğrenci velilerinin  katılımıyla her kademede ayrı ayrı  olağan  Genel Kurul toplantıları yapılmaktadır.

Söz konusu Yönetmeliğin (MADDE 13) içeriğinde  yer alan görev, yetki ve sorumlulukları üstlenen Yönetim Kurulu; Başkan, Başkan Yardımcısı, Muhasip Üye, Sekreter Üye ve Üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim kurulunun görev süresi bir yıldır. Yönetim kurulu başkan ve üyeleri en fazla üç defa seçilebilir. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri aynı anda birden fazla birlik yönetiminde görev alamazlar.

Okul Aile Birliği  Yönetmeliği’nin MADDE 14  kapsamında yer alan görev, yetki ve sorumlulukları üstlenen Denetleme Kurulu; genel kurulca seçilen bir veli ve öğretmenler kurulunca seçilen iki öğretmen olmak üzere toplam üç üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyeleri kendi aralarından birisini Denetleme Kurulu Başkanı olarak seçer.

Okul Aile Birliğinin Görev ve Yetkileri arasında başlıca;

* Öğrencilerin, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri ve millî manevi değerler doğrultusunda yetiştirilmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği yapmak.

* Okulun amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine, eğitimde kalite ve başarı için okulun stratejik plan çalışmalarına ve uygulamasına destek olmak, eğitimde fırsat eşitliğine imkân vermek ve öğretmenler kurulunca alınan kararların uygulanmasını desteklemek amacıyla velilerle iş birliği yapmak.

* Öğrencilerin başarısını artırmak amacıyla okul yönetimince planlanan kurs, sınav, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesine katkı sağlamak.

* Okul yönetimiyle iş birliği yaparak eğitim ve öğretim faaliyetleri dışındaki zamanlarda okulun derslik, spor salonu, kütüphane, laboratuvar ve atölyeleri gibi eğitim ortamlarının değerlendiril-mesine katkı sağlamak.

* Kantin ve benzeri yerleri işlettirmek veya işletmek.

* Okul yönetimi ile iş birliği yaparak, imkânları yeterli olmayan öğrencilere maddi ve manevi  destek sağlamak, aynı amaçla kardeş okullara da katkıda bulunmak.

* Eğitim ve öğretimi geliştirmek amacıyla oluşturulan çalışma komisyonlarına katkı sağlamak.

* Ulusal ve uluslararası projelere katılmak ve proje amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunmak.

* Eğitim ve öğretimle ilgili diğer etkinliklere destek olmak vb. yer almaktadır.

Okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler birliğin tabii üyesidir.  Yöneticilerin ve öğretmenlerin üyeliği, okulla ilişkilerinin kesilmesi durumunda; velilerin üyeliği ise öğrencinin okulla ilişiğinin kesilmesi; halinde sona erer.