Anaokulu

TÜZYEKSAV Anaokulu

TÜZYEKSAV Eğitim Kurumlarından biri olarak 2013-2014 eğitim öğretim yılında eğitimine başlayacak olan anaokulumuz ülkemizin gelişiminde en önemli değerlerden olan üstün yetenekli çocuklarımıza gereksinimlerine uygun bir eğitim ortamı sunarak, yeteneklerini geliştirebilecekleri bir program dahilinde konusunda ehil ve tecrübeli kadrolar önderliğinde eğitim vermeyi amaçlamaktadır.

Farklarımız

Farklılaştırılmış Müfredat

Anaokulumuzda üstün yetenekliler alanında eğitim almış ve uzun yıllar uygulama yapmış olan uzmanlar tarafından, yüksek potansiyelli ve hızlı öğrenen çocuklarımız için özel hazırlanmış bir müfredat uygulanır. Ünite konuları zenginleştirilmiş, etkinliklerin içeriği birbirinden bağımsız üniteler yerine, geniş kapsamlı tartışma konuları, temalar veya sorunlara dayandırılmıştır. Çalışılan her alan diğer alanlarla bütünleştirilmiş veya ilişkilendirilmiştir. Materyal seçimlerinde de bu konu dikkate alınmıştır. Sınıf dışı kaynaklardan yararlanılarak öğrencinin ilgisi olan konunun derinlemesine öğrenimine imkân sağlanmıştır.

Alanında Deneyimli Eğitim Kadromuz

Özel eğitim gerektiren üstün yeteneklilerin eğitim programlarında görev alacak öğretmenlerin diğer öğretmenlerden bilgi, kabiliyet ve yeterlilikler yönlerinden farklı özelliklere sahip olmaları gerekmektedir .

Öğretmenler tüm çocuklarda olduğu gibi üstün yetenekli çocuklar için de ahlaki, sosyal, duygusal ve zihinsel değerlerin oluşmasına yardımcı olur, eğitimsel hedefler, yöntemler ve stratejiler belirlerler. Farklı özelliklere ve gereksinimlere sahip olan üstün yetenekli çocuklara eğitim veren öğretmenlerin etkili olması bu çocukların farklılıklarını anlayabilmesi ve ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için farklı olanların eğitimi konusunda olumlu bir felsefi yaklaşımı benimsemesinin yanı sıra kişilik, mesleki ve öğretmenlik davranışları yönünden bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir.

Bu zorunluluktan yola çıkarak kadromuzu üstün yetenekli çocuklar alanında eğitim almış, programlarımızın güncel, yenilikçi ve öğrencilerimizin gereksinimlerine uygun olmasını sağlayan eğiticilerden oluşturduk.

Devamlılık

Öğrencilerimiz, TÜZYEKSAV Anaokulunda kazandıkları altyapı ve farklılaştırılmış eğitime, yine gereksinimlerine ve bireysel yeteneklerine uygun olarak tasarlanmış olan ilkokul, ortaokul ve lise kurumlarımızda öncelikli olarak devam etme imkânı bulacaklardır.

Liderlik Eğitimi

Üstün yetenekli çocukların çoğu, liderliğin amaç ve işlevini açık seçik olarak kavrayabilmeleri ve başkalarının gereksinim ve ilgilerine duyarlı olmaları nedeniyle, genellikle lider olma eğilimindedirler. Hem fiziksel bakımdan uygun hem de arzulanan kişilik çizgilerine ve geniş bilgi alanına sahip olmaları, üstün yetenekli çocukların liderlik potansiyellerini daha da artırmaktadır.
Bu noktada Kurumumuzda; üstün yetenekli çocuklarımızın doğuştan gelen liderlik potansiyelini geliştirmek için karar almada tereddütsüzlük, kendi realitesini kavrama, İkna kabiliyeti, yeni şeyler bulma yeteneği, başkalarının ihtiyaçlarına duyarlılık, organizasyon kabiliyeti, hedefe odaklılık, düzenleme ve grupla çalışabilme becerisi, risk alma ve sorumluluk alma alt başlıkları altında liderlik eğitimi verilmektedir.

Yaratıcı Drama Eğitimi

Dünyada uzun bir süreden beri bir eğitim modeli olarak kullanılan yaratıcı dramanın bir öğrenme yolu olarak en önemli özelliği, zihinsel, sosyal ve psikomotor yeteneklerle bütünleşmiş olmasıdır. Her öğrenme şeklinde bulunan pek çok beceri yaratıcı dramaya katılım yoluyla elde edilir. Yaratıcı drama etkinliklerinde çocuk diğerleriyle birlikte düşünür, hisseder ve hareket eder. Amerika Çocuk Tiyatrosu Derneği’nin belirttiği gibi “Yaratıcı dramaya katılım yoluyla çocuk dil ve iletişim becerilerini, problem çözme becerisini ve yaratıcılığını geliştirir. Çocukta olumlu benlik tasarımı, sosyal açıklık, sempati oluşur, değer ve tutumları anlayabilir.

Bilindiği gibi kendini ifade etme çocuğun doğasında olan doğuştan getirilen bir potansiyeldir. Bazı duygusal uyarımlarla çocuk hislerini gülme, ağlama, bağırma ve oynama gibi yollarla ifade eder. Fakat üzerinde durulması gereken nokta çocuğun kendini yaratıcı olarak ifade etmesidir. Yaratıcı drama ortamı böyle bir ortamdır. Böyle bir ortamda üstün yetenekli çocuk dener, risklere girer, yaşantılar geçirir, keşfeder. Yaratıcı drama yoluyla çevresel uyarıcılara karşı duyarlı olur ve fikirlerle oynayabilir. Bu bilgilerin ışığında Kurumumuzda üstün yeteneklilerin eğitiminde yaratıcı drama etkin olarak kullanılmaktadır.

Doğa Eğitimi/ Toprak Okulu

Çocukların doğa ile ilişkisi mutlaka sağlanmalıdır. Bu ilişkinin nereye kadar gidebileceğine çocuğun ilgisine bakarak karar verilmelidir. Doğa ile ilişki kendi başına bir zekâ türü olmanın ötesinde tüm zekâ biçimlerinin gelişimi için bir önkoşuldur. Atölyelerimizden biri olan Toprak Okulumuz ile hayal gücü geniş, meraklı, araştırmacı, gözlem yapan, çözümler üretebilen, öğrenmekten zevk alan öğrencilerimizi daha sağlıklı, stressiz, mutlu, çevre ve doğaya önem veren çocuklar olarak yetiştirmeyi amaçladık. Ayrıca çatı bahçemizde öğrencilerimizi doğa ile buluşturmayı ve bağ kurmalarını hedefledik.

Hayal Gücünü Geliştirmek

Üstün yetenekli olarak tüm dünyaca bilinen Albert Einstein “hayal gücü, bilgiden daha önemlidir” der. Bu görüşten yola çıkarak etkinliklerimizde üstün yetenekli öğrencimizin hayal gücünün gelişmesinde katkıda bulunacak hikaye paylaşımları, özel malzemeli sanat aktiviteleri, müzik, duygusal problemlerini çözebilecekleri gerçek ve fantezi hayatlarında yarattıkları hayali oyunlar ve yaratıcılıklarını besleyecek materyaller kullandık.

Harekete Dayalı Becerilerin Geliştirilmesi

Üstün çocuklarla ilgili olarak karşımıza çıkabilecek bir başka konu da bu çocuklarda harekete dayalı becerilerin beklenen düzeyde olmamasıdır. Bu durum genellikle yetişkinlerin çocuktaki sadece zihinsel üstünlüğe takılıp, bazı becerilerinin gelişmesini teşvik etmekte başarısız olmalarındandır. Oysa, uygun zamanlarda bu becerilerin gelişmesi için yeterli fırsat sağlanmazsa, daha sonra bunları geliştirmek imkansızlaşır. Bunun sonucunda da çocuklar çeşitli spor oyunları denemekte isteksiz olabilirler, başarısız olmaktan korkabilirler ve beceriksizliklerinden dolayı utanabilirler. Böylece sosyal gelişmeleri için çok yararlı olabilecek etkinliklerin dışında kalabilirler.

Kurumumuzda rehber öğretmenimizin rehberliğinde çocuklarımıza rahat edebilecekleri bir spor ortamı sağlanarak ve onları motive ederek harekete dayalı becerilerini geliştirmeyi hedefledik.

Öğrenme Merkezleri

Anaokulumuzda, sınıf ortamında öğrencilerimizin eş zamanlı olarak çeşitli öğrenme aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri öğrenme merkezleri, sınıf dışında ise çeşitli temalarda derinlemesine bilgi edinebilecekleri, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çeşitli malzemelerle düşüncelerini biçimlendirerek ürün ortaya koyabilecekleri, atölyeler mevcuttur.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi

Kurumumuz rehberlik ve psikolojik danışma birimi; üstün yetenekli öğrencilerimizin eğitsel ve gelişimsel yönde izlenmeleri, çeşitli yardım hizmetleri, uygulanan programların geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konusunda çalışmaların ve öğrencilerin eğitsel değerlendirmelerinin yapıldığı, bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ve bireyselleştirilmiş öğretim programlarının (BÖP) hazırlandığı, disiplinler arası yaklaşımla öğrencinin performans düzeylerinin tespit edildiği birimdir.

Anne-Baba Okulu

Çocuklarda sağlıklı bir gelişimin gerçekleştirilmesinde ailelere büyük rol düşmektedir.

Sorunlu çocuklar sorunlu ailelerden gelebileceği gibi, sağlıklı gelişen çocuklar da kendi aralarında olumlu etkileşim içinde olan ve çocuk yetiştirme kurallarını doğru uygulayan sağlıklı ailelerden gelebilmektedir. Bu nedenle, aileler çocuk yetiştirme konusunda eğitim almalıdırlar. Hele yaşıtlarından farklı özellikler gösteren üstün yetenekli çocuklara sahip aileler üstün yeteneğin ne demek olduğu, ne yapmaları gerektiği gibi konularda aydınlatılmaya bir kat daha fazla gereksinim duymaktadırlar.

Üstün yetenekli çocuğa sahip aileler çocuğunun farklı olduğunu bilir. Ancak bu farklılık zaman içerisinde genellikle bir avantaj değil dezavantaj olarak ortaya çıkabilir ve ailenin çözmesi gereken bir dizi sorun haline gelebilir. Bu bağlamda anne baba okulumuzda velilerimize bir takvim çerçevesinde üniversite öğretim görevlileri, alan uzmanları ve okul rehberlik servisince seminerler verilecek, bilgi paylaşımlarda bulunulacaktır.

Eğitim Programımızın Ana Hatları

1.Temel Becerilerin Kazandırılması

Üstün yetenekli bir çocuk, her ne kadar bir ya da bir kaç alanda yüksek performans gösterip ve bağımsız olarak öğrenebilse de başka alanlarda öğretmenin doğrudan rehberliğine gereksinim duyabilir. Üstün çocukların daha ileri, karmaşık ve entelektüel çalışmalarda sırf temel eğitim becerilerini kazanamamış olmaları dolayısıyla ilerlemeleri engellenebilir.

Kurumumuzda bu nokta dikkate alınarak, uzman okul öncesi öğretmenlerinin yaptıkları gözlem ve kullandıkları değerlendirme araçları ile çocukların gelişim düzeylerini belirlenir ve öğrenciye uygun temel beceri kazandırma programı verilir. Çocuğun gelişiminin süreklilik isteyen bir değişim olduğu göz önünde tutularak tek yönlü değil çok yönlü gelişmesi hedeflenmiştir.

2. İleri Seviyede Düşünme Potansiyelinin Açığa Çıkarılması

Eğitim amacımız çocuklarımızın bilgi üreticileri ve etkin araştırıcılar olmalarını sağlamaktır. Kurumumuzda bu durum çocuklarımızın; sistematik ve eleştirel düşünebilmeleri, keşif ve icat yapabilme süreçlerine hakim olmalarını sağlamakla gerçekleşmektedir.

Çocukların öğrenirken etkin oldukları, seçim ve kararlarını bizzat kendileri yaptıkları oranda güdülenmeleri artar. Ayrıca, böyle etkin bir yaklaşım üstün çocukların kendi ilgi ve öğrenme biçimlerini keşfetmelerine de yol açar.

Anaokulumuzda etkin araştırıcılığı özendiren yaklaşım olan Buluş Yöntemi kullanılmaktadır. Buluş yoluyla öğrenme, öğrencinin kendi etkinliklerine ve gözlemlerine dayalı olarak yargıya varmasını teşvik edici bir yaklaşımdır.

3. Sosyal ve Duygusal Gelişim

Kurumumuzda Okul öncesi üstün yetenekli öğrenciler için uygulanan eğitim programında, bilişsel alanın yanı sıra duygusal öğrenmeye de aynı önemde dikkat edilir. Öğrencilere; duygusal alanın içeriği olan benlik kavramı, bireyler arası ilişkilerde beceriler, görevini tamamlama ve riske girme kavramları geliştirilir.

Öğretmenler çocukları dinleyerek ve özendirerek üstün çocukların olumlu benlik kavramı geliştirmelerine yardımcı olurlar. Aynı zamanda çocuğun gerçekçi bir benlik kavramına sahip olmasını sağlamak için rol alma tekniklerinden yararlanırlar.

4.Yaratıcılığı Arttırma

Kurumumuzda ; öğrenciye rahat edeceği bir ortam sunularak üretime zemin hazırlayacak olan yaratıcı, açık, yargılayıcı olmayan tutumun sağlanmasına çalışılmıştır. Yaratıcılığı uyarmak için çevrede değişlik ve yeni uyarıcı materyallerin bulundurulmasına dikkat edilmiştir.

Öğrencilerimizin öğrenme merkezlerinde farklı alanlarda çalışmalar yapmalarına olanak verilerek, ender rastlanan farklı bakış açılarıyla oluşturulmuş düşüncelerin üretilmesi, ödüllendirilmesi düşüncelerine saygı duyulması ve özendirilmesi sağlanmıştır.

Okul öncesi dönemde yaratıcılığı artırmak üzere Analoji (Benzeşme) Tekniği kullanılmaktadır. Kısaca bu teknik, bir nesne ile diğer bir şeyin ne bakımdan diğer bir şeye benzediğini düşünme tekniğidir.
Ayrıca programımızda bilginin kalıcılığını arttırmak ve ders sürecini daha ilgi çekici kılmak için öykü anlatımını esas kılan öykü temelli öğrenme yaklaşımı kullanılmaktadır. Bu yaklaşım okul öncesi üstün yetenekli öğrencilerin hem hayal gücünü harekete geçirmesi hem de pratik sorun çözme becerilerini geliştirmesi açısından önemlidir.