Ortaokul Rehberlik

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ

Üstün potansiyel tanısı almış öğrencilere eğitim-öğretim sağlayan okulumuzda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisimiz, okul psikolojik danışmanımız ile tam zamanlı hizmet vermektedir.

Okulumuz öğrencileri sözel-dilsel, matematiksel-mantıksal,görsel-uzamsal, müziksel-ritmik,bedensel-kinestetik, kişilerarası-içsel ve doğa zeka alanlarında üst düzey performans gösteren bireylerden oluşmaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisimiz, öğrencilerimizin akademik-sosyal-psikolojik alanlardaki gelişimlerini düzenli olarak takip etmeyi ve öğrencilerimize bireysel/grup rehberlik hizmeti sunmayı amaçlamaktadır. PDR Servisimizde okul psikolojik danışmanımız tarafından velilerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarla ilgili velilerimize bireysel danışmanlık da sağlanmaktadır.

Ayrıca, öğrencilerimizle daha yakından ve etkili ilgilenebilmemiz için okulumuzda “Danışman Öğretmenlik Sistemi” uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin eğitiminden tüm öğretmenlerimiz sorumlu olmakla beraber bu sistemde her öğrencinin, danışmanı olan bir öğretmeni vardır. Danışman öğretmenlerimiz sorumluluğunu aldıkları öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimleriyle yakından ilgilenir ve  okul psikolojik danışmanımız ile koordineli olarak çalışırlar.

Okullarımızda Rehberlik Hizmetlerinin Genel İlkeleri Şunlardır;

-Rehberlik hizmetleri profesyonel bir yardım sürecidir.

– Rehberlik çalışmalarımız tüm öğrencilerimizi kapsar niteliktedir.

– Öğrencilerimizin tüm gelişim alanları takip edilerek desteklenmektedir.

– Bireysel farklılıklar gözetilmektedir.

-Rehberlik hizmetlerinde gizlilik esastır.

-Rehberlik hizmetlerinde danışman öğrermenlik sistemi ile sınıf/branş öğretmenlerimiz ile işbirliği içinde çalışılır.

Bu Kapsamda Öğrencilerimizin;

-Sosyal-duygusal-bilişsel açılardan gelişimlerine,

-Bireysel farklıları gözetilerek yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına ve geliştirilmesine,

-Okul dışı, aile ve sosyal çevreleri ile bağlantı kurularak çok yönlü tanınmalarına,

-Duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilme becerisi kazanmalarına,

-Kendi ilgi ve yeteneklerine uygun ve mutlu olabilecekleri üst programları seçmelerine yardımcı olunmaktadır.

ORTAOKUL PDR SERVİSİ

Kişisel-Sosyal Rehberlik: Özgüven, özsaygı, iletişim, kaygıyla baş etme, problem çözme ve karar verme, amaç belirleme, plan yapma ve uygulama becerilerini kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Ortaokul PDR hizmetlerimizin genel amacı; öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerine rehberlik etmek, akademik durumlarını takip etmek, ihtiyaç duydukları konularda psikolojik danışmanlık desteği vermek, yeteneklerini tanımalarına yardımcı olarak potansiyellerini fark edip performansa çevirebilmeleri için rehberlik etmek, problem çözme ve iletişim becerileri gelişmiş, kendini ifade edebilen, üretken, donanımlı ve 21. yüzyıl becerilerine sahip öğrenciler yetişmesini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda PDR Servisimiz, sadece öğrenciyle değil, aynı zamanda öğretmen, yönetici ve velilerle de iletişim halinde çalışmalarını sürdürmekte çalışmalarında önleyici, gelişimsel rehberlik modelleri kullanmakta ve kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik çalışmalarına yer vermektedir.

Eğitsel Rehberlik: İç-dış motivasyonun sağlanması, etkili ve verimli ders çalışma yöntem ve tekniklerinin bilinmesi, zaman yönetimi, test çözme teknikleri, sınava hazırlanma yöntemleri, üst öğrenim kurumları hakkında öğrencilere bilgi vermek, başarısızlığa yol açan etmenleri belirleyerek ortadan kaldırmaya çalışmak, karar verme ve seçim yapabilme becerisi üzerine çalışmalar yapılmaktadır.
Mesleki Rehberlik: Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfederek alana yönelmeleri için mesleki rehberlik envanterleri uygulanmakta, bireysel görüşmeler ile farkındalıkları arttırılmaktadır.

PDR Servisi tarafından yapılan Görüşme ve Gözlemler

1)Bireysel öğrenci görüşmeleri,

2)Öğretmen görüşmeleri,

3)Bireysel veli görüşmeleri,

4)Sınıf içi bireysel öğrenci gözlemleri,

5) Öğrenci davranışlarına yönelik olarak yapılan gözlem ve formlar,

6) Sınıf rehberlik çalışmaları

Öğrencilerimize Uygulanan Test ve Envanterler

– Çoklu Zeka Envanteri,

-Öğrenme Stilleri Envanteri,

-Çalışma Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği,

-Bireyi Tanıma Teknikleri,

-Beier Cümle Tamamlama Testi,

-Sosyometri,

-Dikkat Testleri,

-Sınav Kaygısı Ölçeği,

-Akademik Benlik Kavramı Ölçeği,

-Başarısızlık Nedenleri Anketi,

-Problem Tarama Envanteri,

-Verimli Ders Çalışma Envanteri,

-Mesleki Yönelim Envanteri,

-Renzulli Ölçeği

Testler, öğrencilerimizin daha iyi tanınması ve bireysel rehberlik çalışmalarına yön vermesi amacıyla öğrencilerimizin gelişim düzeyleri ve bireysel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak okul psikoloijk danışmanımız tarafından ihtiyaç dahilinde uygulanmaktadır.